Поддържане на почви в градината

Поддържане на почви в градината

Защо е необходимо да се поддържа почвената повърхност в овощните градини и какви начини за поддържане на почви се прилагат?

Поддържането на почви в овощните градини съобразно с изискванията на дърветата спомага за запазване и увеличаване на почвеното плодородие и създава условия за нормалното им развитие. Начините за поддържане на почвената повърхност влияят върху почвената влага, съдържанието на нитратите и топлинния режим на почвата. Влияе и върху намножаването на болестите и неприятелите по растенията и борбата срещу тях. А тези условия се отразяват върху количеството и качеството на плодовата продукция.

В практиката се прилагат следните начини за поддържане на почвената повърхност в овощните градини:

  • черна угар
  • краткотрайно затревяване
  • отглеждане на култури за зелено торене
  • засяване на междуредови култури
  • постоянен чим
  • мулчиране и чимово-мулчиране

Поддържане на почви в градината

Какво е характерно за черната угар и какви са предимствата и недостатъците и

Черната угар е най-препоръчваният начин за поддържане на почвената повърхност в овощните градини. При нея междуредията и редовите ивици се обработват редовно и се поддържат в разрохкано състояние. Благодарение на това се запазва почвената влага, а почвената повърхност се поддържа чиста от плевели.

Черната угар дава най-добри резултати, когато основната оран се извърши на открити бразди с дълбочина 15-20cm веднага след беритбата. При оранта не бива да се допуска прерязване на корени, по-дебели от 1cm. Това важи особено в младите ябълкови градини. Затова оранта в тези почви се извършва по-дълбоко в средата на междуредията, а по-плитко към стволовете на дърветата.

За да не се допусне заплевеляване на почвената повърхност в градини, поддържани в черна угар, през вегетационния период се извършват чести повърхностни обработки с култиватор. Дълбочината на култивирането трябва да бъде при леки почви 6 – 8cm, а при тежки с 2 – 3cm по-дълбоко. Първите разрохквания се извършват рано напролет веднага след просъхване на почвената повърхност. Останалите разрохквания – в зависимост от валежите, броя на поливките и почвения тип.

Разрохкванията може да се извършват и ръчно – с гребла или с уреди. По-тежки почви, податливи на уплътняване, се разрохкват по-често. Обработките на почвата се прекратяват към края на лятото независимо от това, че поникват плевели, защото късните обработки предизвикват късен растеж. Прирастът от такъв късен растеж може да измръзне още при първото понижаване на температурата. Крайстъблените ивици се обработват ръчно.

Поддържане на почви в градината

Поддържане на почви

Поддържането на почвената повърхност в черна угар има следните предимства: спомага за унищожаване на плевелната растителност, за запазване на почвената влага и за проникване на въздуха в по-дълбоките почвени пластове. При този начин на поддържане на почвената повърхност се създават по-добри условия за активна дейност на полезните микроорганизми, които превръщат хранителните вещества в по-лесно усвоима форма за овощните растения.

Поддържането на почвената повърхност в черна угар има и сериозни недостатъци: довежда до уплътняване на орния пласт, до влошаване на водно-физичните и химичните свойства на почвата и до намаляване на плодородието й. При чести превалявания през пролетта се затруднява своевременното провеждане на борбата срещу болестите и неприятелите. Преовлажняването и честите поливки водят до разрушаване на почвената структура. Оцветяването на плодовете, получени от дървета, около които почвата е поддържана в черна угар, е недостатъчно.

За да се отстрани вредното влияние на продължителното поддържане на почвената повърхност в овощните градини в черна угар, необходимо е през 2 – 3 години да се засяват култури за зелено торене на почви или тревни смески за краткотрайно затревяване.

Черната угар е абсолютно необходима за овощни градини в неполивни райони или които не са осигурени с достатъчно вода за напояване през втората половина на лятото.

Поддържане на почви в градината

Поддържане на почви според районите

Данните показват по-високия ефект на черната угар и покривните култури в сравнение с пасищата за поддържане на почви в овощните градини.

Мерките за поддържане на почви в овощната градина трябва да се извършват по определена система, като се вземат предвид почвените и климатичните условия на мястото и биологичните характеристики на овощните растения. За правилното поддържане на почви в овощната градина се препоръчват следните мерки във всяка област.

В северните райони

През първата половина на лятото почвата се оставя на угар. През втората половина се засяват покривни култури за зелено торене. На неструктурни почви засейте многогодишни фуражни култури и създайте пасища за максимум 2 години.

В районите на средната зона

Методът за поддържане на почвата е основно същият като в северните райони. На отделни сухи места обаче поддържаме почвата угар през целия вегетационен период, без да засяваме покривни култури. В сухите райони се препоръчва задържане на снега за натрупване и запазване на влагата, както и напояване и разпръскване на почвата в кръг на кимион и своевременното им разрохкване.

В южните райони

В ненапояваните овощни градини поддържайте почвата черноземна угар през целия вегетационен период. За да поддържаме структурата, трябва редовно да наторяваме почвата с торове. В напояваните овощни градини използваме черна угар, покривни култури и краткосрочно затревяване чрез засяване на многогодишни фуражи. За да се запази и натрупа почвена влага, трябва да се обърне специално внимание на разрохкването и разстилането на почвата около дърветата.Поддържане на почви в градината

1000 модела книпекс

Вашият коментар